הערכת תכניות ומדיניות


 הערכה הנה תהליך מובנה ושיטתי של בחינת תכניות ומדיניות, שיכול להתבצע הן בשלב תכנונן, הן בשלב הביצוע והן לאחר סיומן.

התהליך נועד להניב מידע אמין, פרשנות מנומקת ומשוב שימושי ("הערכה המביאה תועלת"), המסייעים למקבלי החלטות לעצב מדיניות  ועבור מפעילי התערבויות משמשים כלי ניהול מרכזי.

 אנו עוסקים בהערכת תכניות התערבות, תהליכי שינוי, מדיניות –  בשלבים  שונים  של מחזור חייהם:

 • הערכה מקדמית
 • הערכה מלווה
 • הערכה לאחר סיום

הערכה מקדמית הנה תהליך הניתוח של הצעות לתכניות או לקווי מדיניות –ושל סביבות הפעלתן העתידיות- , הנערך בזמן התכנון  או בתהליך בחינתן לקראת אישור, במגמה לאמוד עוצמות, חולשות וסיכונים  פוטנציאליים ולהוביל להיערכות המתבקשת.

תוך שימוש במכלול כלים ובדיקות, היא נועדה לאפשר את הפעולות הבאות:

 • סינון מוקדם של הצעות, ביחס לתנאי סף מוגדרים או דרישות פורמאליות.
 • בחירה שיטתית בין חלופות או בין הצעות מתחרות.
 • איתור פגמים בתכנון העלולים להפחית יעילות או מועילות –ותיקונם.
 • בחינת ההשלכות של הכרעות ארגוניות-תפעוליות לקראת הפעלת התכנית.
 • זיהוי מוקדם של מכשולים העלולים או הצפויים להופיע בעתיד בסביבתה הפנימית והחיצונית של התכנית- והיערכות לקראתם.
 • חיזוי השפעות חברתיות-כלכליות על האוכלוסייה והקהילה שינבעו מביצוע תכנית, פרויקט פיזי או מדיניות, ­ונקיטת פעולות מניעה או הקטנת נזקים ("תסקיר השפעות חברתי").

להלן, מספר דוגמאות של בדיקות מקדמיות:

 • דרוג תכניות והשוואתן, על פי התאמתן לקריטריונים
 • תיקוף אסטרטגיית ההתערבות
 • בדיקות היתכנות
 • בדיקת כדאיות כלכלית-חברתית: יחס עלות-מועילות
 • בדיקת רגישות

 

הערכה מלווה (ongoing evaluation) מאופיינת בפעילות מעקב ונועדה להעריך האם התכנית או ההתערבות מיושמות בדרך התואמת את התכנון, האם הן משיגות את התוצאות המצופות מהן בשלב שבו הן מוערכות, האם הן מעודדות תיקונים והתאמות  תוך כדי ביצוע.

מרכיבי תהליך ההערכה המלווה

א.  קביעת מושאי ההערכה ועיבודם לקראת התהליך    תכנות-  (PROGRAMMING)      (חידוד מרכיבי התכנון;  קביעת מחוונים; קביעת אמות מידה)

ב. הצבת שאלות ההערכה                                         שאילה – (QUESTIONING)

ג. איסוף שיטתי של נתונים בכלים מתאימים                 ניטור- (MONITORING)

ד. סיכום שיטתי של הנתונים המצטברים                     מעקב- (FOLLOW UP)

ה. פרשנות וניתוח סיבתי של ממצאי המעקב              הערכה- (ASSESSMENT)

ו. הצגה שיטתית של ממצאים והמלצות                      דיווח- (REPORTING)

ז. יישום המסקנות וההמלצות                                   משוב- (FEEDBACK)

 

הערכה בדיעבד או בסיום (ex-post)

מתבצעת בדרך כלל זמן מה אחרי יישום התכנית במלואה.

הערכה זו מכוונת לבחון באיזו מידה שירתה ההתערבות את מטרותיה, והיא משמשת בין היתר להפקת לקחים עבור התערבויות דומות בעתיד.

 הבהרת מושגים

"הערכה מעצבת" –  Formative  Evaluation

 • כל הערכה שנועדה לספק משוב/תובנות לשם שיפור ופיתוח של מוצר או תהליך.
 • מיקוד במה עובד/מה יעבוד ומה לא עובד/מה לא יעבוד ומדוע, קשיים וחסמים.
 • ניתן להפעילה לפני או במהלך הפעילות.
 • ממצאיה אמורים לשמש לתיקון התכנון או לשינויים בהתערבות שהפעלתה נמשכת.    (חידוד מטרות, פיתוח המשכי של האסטרטגיה כ')

 

"הערכה מסכמת" –  Summative  Evaluation

 • כל הערכה שנועדה לקבוע האם מושא ההערכה השיג היעדים שנקבעו –כיצד או מדוע לא.
 • מיקוד בתיקוף תיאוריית ההתערבות, ביעילות ואפקטיביות.
 • ניתן להפעילה בגמר כל שלב מובחן של הביצוע ובסיומו הכולל.
 • עשויה להוביל להחלטות על אימוץ עתידי של המוצר או התהליך שהוערכו – אם בכלל, כמות שהם או עם שינויים.