גיבוש תדריכים ומערכי הדרכה בנושאי תכנון, הערכה, הכשרת פעילים קהילתיים

          מספר דוגמאות של תדריכים ומערכי הדרכה שחיברנו:  

  • צעדים לבניית מערכת לניטור ומעקב פרויקטים
  • קביעת מסגרת התייחסות או מודל מנחה לתכנון הפיתוח
  • תדריך קצר להכרת הקהילה
  • מדריך לפיתוח ותחזוקה של משאבי ההתנדבות
  • מתכונת לתכנון ממצה של תכנית בדידה
  • תדריך הפעלה לתכנית "סיירת תעסוקה"
  • קווים מנחים להקמה וביסוס גרעיני התיישבות עירוניים